Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Histor. architektúra » Vývoj hradov a zámkov na Slovensku I.

Vývoj hradov a zámkov na Slovensku I.

podľa Evy Križanovej a Blanky Puškárovej

Obsah článku:
1. Počiatky feudálnych sídel
2. Základ areálu v 13. storočí
3. Prestavby v 15. storočí
4. Turci a 16. storočie

1. Počiatky vývoja a premeny feudálnych sídel možno sledovať už v období Veľkej Moravy. V starých análoch sa spomínajú tri lokality: Bratislava, Devín a Nitra. Mimoriadne zaujímavý bol však nález v Ducovom pri Piešťanoch, kde bol objavený komplex stavieb z pol. 9. stor.
Ducové

Takéto rozdelenie opevneného areálu na špecifické funkcie - obytnú(2), sakrálnu(1) a hospodársku(3), tvorilo základ aj v nasledujúcich už feudálnych sídlach. V ranom feudalizme sa vo väčšom počte začali objavovať hrady, ktoré môžeme charakterizovať ako obytné pevnosti. Ich postupný vývoj súvisel s vytváraním hospodárskych a správnych centier krajiny. Pri stavbe niektorých z nich, sa použili predchádzajúce, ešte staroveké sídla. Na bratislavskej hradnej vyvýšenine v starom veľkomoravskom hradisku, postavili kamenný palác, ktorý sa stal útočiskom uhorských kráľov. Tunajší hrad je dokladom premeny veľkomoravského sídla na feudálny hrad, ktorý podobne ako nedaleký Devínsky hrad plnil funkciu pohraničnej pevnosti.

V priebehu 11. a 12. stor. sa už sporadicky stretávame s existenciou kamenných hradných komplexov (Spišský hrad, Nitra). Hromadnú výstavbu hradov na Slovensku podporil až vpád Tatárov 1241-42, keď sa ukázalo, že opevnené kamenné hrady na vyvýšeninách Tatári nedobyli. Majetok celej krajiny v tých časoch patril kráľovi, ktorý na svojom území budoval hrady a opevnené sídla rôznej funkcie. Staval ich najmä v pohraničí na ochranu krajiny a pri dôležitých cestách, križovatkách alebo brodoch. Organizácia včasnouhorského štátu priamo nadviazala na organizáciu Veľkej Moravy, prevzala jej správne rozdelenie, ale aj jej sídla. Bývalé správne strediská so svojimi hradiskami sa použili aj v ranofeudálnom období, dostali funkciu župných hradov. Župan sa stal na pridelenom území zástupcom kráľa a reprezentantom župy. Organizoval a riadil politický život zo župného hradu, ktorý bol reprezentačný a dobre chránený. Župa a jej hrad mávali totožné mená (Bratislava, Trenčín, Orava, Liptov, Spiš, Tekov). Okrem župných hradov vznikali aj iné hrady, patriace členom kráľovskej družiny alebo význačným bojovníkom. Kráľ dával časť svojho majetku i pôdy do vlastníctva príslušníkom svojej rodiny alebo jednotlivým členom družiny, najčastejšie bojovníkom za preukázané služby. Noví majitelia si pravidelne stavali nové sídla, často v miestach starého hradiska alebo iného sídliska, ale vždy na strategicky dôležitých a výhodných miestach.

2. V 13. stor. sa za základ pevnostného areálu považovala veža hranolového alebo oblého tvaru. Mala obytnú, ale predovšetkým útočištnú funkciu. Prístupná bývala z prvého poschodia, do ktorého viedlo rebríkové schodište, ktoré mohli v čase nebezpečenstva ľahko odstrániť, aby sa nepriateľ nedostal do veže - hradu. Tieto veže bývali opevnené. Uchovávali sa v nich zásoby potravín, zbrane, bývali tu, aspoň spočiatku, členovia hradnej družiny a v hornom, reprezentačnejšie upravenom podlaží, býval sám majiteľ. V tejto obytnej miestnosti sa takmer pravidelne nachádzal krb. Viaceré hrady na Slovensku majú dodnes zachované takéto veže (Bratislava, Trenčín, Spiš, Šariš).
Bratislavská veža v 13. storočí

Napriek doznievaniu tradície obytných veží na našom území prežívali tieto stavby až do 15. stor. Na rozhraní 13. a 14. stor. sa hradné areály začali obohacovať o daľšie, nové objekty. Pôdorys hradov sa postupne rozširoval až na komplex budov so samostatným hradným palácom, obrannou vežou, kaplnkou a hospodárskymi stavbami, to všetko zovreté vysokými kamennými múrmi opevnenia. Vstup do hradu chránila vstupná veža s bránou, niekedy s vlastnou priekopou. Okrem blokových palácových stavieb, spravidla poschodových, sa v prvej pol. 14. stor. uplatnil aj typ jednotraktového dvojvežového paláca (Dobrá Voda, Liptovský Hrádok). Skladbu jednotlivých hradov ovplyvňoval aj terén, takže sa neraz stretáme s objektmi a nádvoriami rozloženými na viacerých terasách (Orava). Osobitným príkladom je Zvolenský hrad, ktorý môžeme charakterizovať ako mestský. Bol kráľovským poľovníckym zámkom Anjouovcov. Postavili ho podľa vzoru talianskych mestských hradov 1360-1382 ako samostatnú blokovú štvorkrídlovú stavbu s dvoma nárožnými vežami, pavlačovým nádvorím prístnpným širokým podjazdom, na klenbe ktorého bola gotická výmaľba. Pôvodne nebol opevnený. Jadrom tohto paláca bola slávnostná sieň s rastlinnou a figurálnou výmaľbou stien, ktorú osvetľovali veIké trojdielne pravouhlé gotické okná. Kráľovské obytné priestory funkčne nadväzovali na emporu poschodovej kaplnky. Táto kráľovská stavba obohatila naše gotické umenie o zaujímavé architektonické detaily, ktoré charakterizujeme už ako neskorogotické (pretínanie prútov v ostení okien a portálov, panelácia stien).

3. Koncom 14. a zač. 15. stor. sa viaceré hrady prestavovali. Požiadavky na pohodlnejšie bývanie narastajú, a tak neraz vznikajú samostatné nové palácové stavby, doplnené mnohými výtvamými a architektonickými detailmi, ako sú zložité klenby, kružby okien, ale najmä konzoly arkierov, bohatá maliarska výzdoba obytných miestností, bohato vyrezávané drevené trámové stropy, veľké krby a pod. (Trenčiansky hrad - Barborin palác a Ľudovítov palác, Beckovský hrad za Sribora zo Stiboríc). Do prvej tretiny 15. stor. spadá aj stavebná činnosť cisára Žigmunda Luxemburského, ktorý začal Bratislavský hrad prestavovať na mohutnú pohraničnú pevnosť. Na stavbu povolal význačných staviteľov a kamenárov. Predchádzajúce objekty, ktoré stáli na hradnej vyvýšenine - veľká obytná veža, ktorá mala vlastné opevnenie s dalšími vežami, zbúrali, ponechali len tzv. Korunnú vežu (na juhozáp. nároží). Nový hrad postavili na spôsob talianskych castellov s ústredným nádvorím. Architektonické riešenie vychádzalo z neskoro-gotického tvaroslovia, ktorého krúžené obrazce, sieťové klenby, panelové výplne okien, bohato tvarované portály, reprezentačný arkier, veľké okná a dalšie prvky sa uplatnili na reprezentačných, ale i funkčných stavbách rozľahlého areálu. Bratislavský hrad sa stal význačným umeleckým centrom, ktoré ovplyvňovalo stavby nielen v Bratislave, ale takmer v celej krajine. Mimoriadne postavenie vo vývoji hradov na Slovensku zohrávali mestské hrady budované na obranu bohatých, predovšetkým stredoslovenských banských miest. Boli to opevnené akropoly. Ich jadrom bol mestský farský kostol a radnica, príp. kráľovský dom a sídlo komorského grófa (Kremnica, Banská Bystrica).

Dôležitosť mestských hradov sa zvýšila najmä v 16. stor., keď sa stali centrami odporu baníckych povstaní a potom neskôr ako útočištné miesto obyvateľstva pred vpádom osmanských vojsk. Strach pred Turkami bol taký veľký, že napr. obyvatelia Banskej Štiavnice neváhali prebudovať svoj mestský farský kostol na hrad, ktorý bol pôvodne románsky, neskorogoticky prebudovaný. Pri prestavbe tejto trojloďovej stavby na hrad klenbu strednej lode zlikvidovali, bočné zamurovali a tak vytvorili pavlačové nádvorie s nárožnými vežami. Do opevnenia kostola zapojili aj starý románsky karner. No neboli to len banské mestá, ktoré začali s horúčkovitým zlepšovaním a opravovaním hradieb. Takmer všetky hrady, kláštory i mestá začali s opevňovacími prácami, zvyšovaním hradieb, stavaním obranných bášt a veží. Niektoré stredoveké kláštory premenili na pevnosti (Hronský Beňadik, Jasov, Leles) a stali sa útočiskom obyvateľov aj zo širšieho okolia. Pri spätnom pohľade na uplynulé obdobie môžeme konštatovať, že od 13. do 16. stor. sa budovali na strategických miestach pevnosti, spočiatku v podobe jednoduchých veží s opevnením, ktoré boli pomerne malé a volené tak, aby bolo možné hrad ubrániť aj s malým počtom posádky. Postavili ich na vyvýšených skalných výbežkoch, využívajúc príkre a nedostupné skaliská. Neskôr, postupným narastaním požiadaviek na pohodlnejšie bývanie, ale aj s prihliadnutím na rozvoj spoločenského života, rozrastanie sa správy panstva či župy, bolo treba hrady rozšíriť o dalšie objekty obytného i hospodárskeho charakteru. Hrady boli nielen panskými sídlami, ale aj administratívnymi centrami vymedzeného, spravovaného územia. Okolo jadra hradu sa postupne rozvíjala zástavba a výstavba rozsiahlych predhradí, v ktorých našli svoje miesto sklady, hospodárske stavby, dielne i priestory pre hospodárske zvieratá. Hrad bol symbolom moci feudálneho pána, ktorý riadil administratívu, súdnictvo a neraz i obranu krajiny. Zúčastňoval sa však aj na vojenských ťaženiach po boku svojho panovníka. Na niektorých význačných hradoch vznikali obydlia kastelánov alebo kapitánov (Zvolen), ktorí zastávali najvyššie funkcie úradníkov panstiev. O určitom komforte by sme mohli hovoriť iba pri paláci, kde v reprezentačnej sále poschodia býval veľký kamenný krb. Tu pri blikotavej žiare jeho plameňov, niekedy znásobených lúčmi, sa odohrával spoločenský život. Tu sa neraz rozhodovalo o dôležitých hospodárskych, ako aj politických udalostiach. Tu panstvo oslavovalo, hodovalo a výnimočne - za účasti potulných básnikov, spevákov či hercov - sa aj oboznamovalo s najnovšími umeleckými dielami slovnými či hudobnými. Sem prinášali poslovia správy z vtedajšieho sveta, informovali hradného pána o udalostiach vo svete. Tu sa neraz rozhodovalo o živote a smrti. Palác býval spojený priamo s kaplnkou, ktorá je popri paláci z výtvarného hľadiska najdôležitejším miestom. Tu bolo možné uplatniť architektonické i výtvarné detaily (Beckov); spravidla bývali pomaľované. Na prízemí paláca sa nachádzali sklady a veľké kuchyne, kde sa v kotloch na otvorenom ohnisku pripravovali jedlá a na ražňoch opekali barany. V pivniciach bývali vedľa sudov s vínom uložené sudy s kapustou, ale aj ovocie a zelenina. Na nádvorí pred palácom sa odohrávali turnaje, ktorým sa prizerali z veľkých okien hradné dámy. No hrad neboli len slávnostné sály. V predhradí stáli jednoduché hospodárske stavby, kde v skromných podmienkach bez tepla krbu a len výnimočne so sporým osvetlením bývala hradná posádka i ostatní obyvatelia hradu. Tu našiel svoje miesto kováč s vyhňou, zbrojár, ale aj další remeselníci, ktorí zabezpečovali bežný život obyvateľov hradu.

4. Začiatkom 16. stor. nastávajú zmeny v politickom, hospodárskom i myšlienkovom dianí. Hospodársky rozkvet podmienený tažbou drahých kovov, obchodom, ale i tureckým nebezpezpečenstvom vytvorili predpoklady na šírenie humanistických myšlienok a vzdelanosti, čo podstatne zmenilo spoločenský život. Vonkajším prejavom týchto premien sa stalo renesančné umenie, ktoré sa u nás objavuje už koncom 15. stor. Šírilo sa z kráľovského dvora kráľa Mateja a jeho manželky Beatrice, ktorá bola orientovaná na taliansku kultúru. Nástup novej veľkej kultúry, ktorá ovplyvnila na dlhý čas architektonický prejav na Slovensku, bol zatienený veľkým, už spomínaným osmanským nebezpečenstvom, ktoré postupne začalo ohrozovať strednú Európu. Turecké vojská smerovali aj na naše územie kde v popredí ich záujmu stáli stredoslovenské banské mestá, produkujúce zlato, striebro a meď. V rámci protitureckej obrany vznikali nové pevnostné stavby, ktoré zaznamenali další výrazný medzník v dejinách fortifikačnej, ale aj obytnej architektúry. S prihliadnutím na novú vojenskú techniku - delostrelectvo, mení sa aj spôsob opevňovania panských sídel. Vysoké múry gotických hradov strácajú svoju obrannú účinnosť. Dobre chránili pred strelami z lukov, no nestačili na moderné delostrelectvo.

Postupne sa začínajú stavať nízke pevnosti s múrmi hrubými aj niekoľko metrov, s komorovými strieľňami a spevnenými bastiónmi. V nich sa uplatnil nový obranný systém kazemát. Hrozba tureckého nebezpečenstva prinútila cisársky dvor venovať zvýšenú pozornosť opevňovacím prácam. Touto úlohou poverili v r.1556 vojenskú radu vo Viedni, ktorá získala do svojich služieb vojenských architektov, zväčša zo severného Talianska. S ich prácami sa dodnes stretáme na viacerých objektoch (Bratislava, Červený Kameň, Trenčín, Orava, Zvolen, Baská Štiavnica). Mohutné delové opevnenia rozšírili aj malé stredoveké hrady na zložité pevnosti. Strechy nových hradných palácov a kaplniek zmizli za vysokými renesančnými atikami (Devín, Stará Ľubovňa, Trenčín). Priečelie obytných budov a bášt pokryli maľbami a sgrafitami, ktorých kvádrovanie a bosáž vyvolávali dojem pevnosti, odiolnosti a nedobytnosti. Zmenený systém obrany v prospech rozložitých nížinných pevností bol jednou z dôležitých príčin, prečo sa šľachta presťahovala z nepohodlných výšinných hradov do pohodlných renesančných kaštieľov. Stavala si priestranné sídla, v ktorých stavitelia skĺbili prvky pevností s reprezentačnosťou bývania.

Výnimku medzi týmito objektmi tvorí niekoľko kaštieľov, ktoré si dali postaviť najbohatšie rodiny krajiny. Zásluhou palatína Františka Thurzu sa na naše územie v poslednej tretine 16. stor. dostal typ talianskeho castella, ktorý z vonkajšej strany mal na nárožiach okrúhle veže a opevnenie, vo vnútri arkádové nádvorie. Na nádvorí bolo možné zriadiť záhradu s fontánou a plastikami. Steny chránené arkádami bolo možné vyzdobiť figurálnymi maľbami, čo dodávalo sídlu reprezentačný charakter. V ojedinelých prípadoch sa v opevnenom predhradí vybudovali samostatné stavby pre osobitne slávnostné pnležitosti, akými boli viacdňové svadby spojené so zábavami a poľovačkou. Dodnes sa zachoval takýto objekt v Bytči - Sobášny palác, ktorý mal na celom poschodí veľkú sálu, presvetlenú renesančnými oknami, okolo ktorých bola v sivo-bielo-čiernej škále vytvorená jednoduchá výmaľba. S ňou kontrastovali farebne bohato riešené gobelíny, ktoré používali pri slávnostných príležitostiach. Na jednej z užších strán bola galéria pre hudobníkov zabávajúcich hodujúce panstvo. Väčšina kaštieľov vznikla na mieste malých, ešte gotických hrádkov, najčastejšie vežovitých, ktoré boli centrami poľnohospodárskych usadlostí. Najrozšírenejším typom sa stal opevnený kaštieľ blokového charakteru s nárožnými vežami, ukončenými podobne ako aj samotný objekt kaštieľa - atikou. Tento osvedčený pôdorysný typ pretrval až do 18.storočia (Moravany, Brodzany). Kaštiele so štvorhrannými vežami boli rozšírenejšie ako s kruhovými. Tieto sa pristavovali k nárožiu telesa blokovej stavby. Tak ako pri kaštieľoch s kruhovými vežami, existujú aj pri kaštieľoch s nárožnými hranolovými vežami redukované dvojvežové typy, charakteristické najmä pre územie stredného Slovenska. Fasády kaštieľov členili kamenné rámovanie okien s rímsou v parapete i supraporte, s portálmi, strieľňami, umiestnenými na prízemí alebo v priestore atiky. Stretáme sa aj s maľovanými architektonickými článkami na priečelí (Brodzany, Bešeňová, Moravany). Ojedinele sa stretáme so sgrafitovou ornamentikou sústredenou do jednotlivých arkatúr atiky. Vedľa rastlinných motívov sa používali aj figurálne prvky, ktoré zobrazovali hrdinov antických bájí, rímskych cisárov, ale aj súčastných kráľov (Fričovce). Letohrádky, ktoré nemali svoje opevnenie, sú na našom území výnimkou.Sem patrí thurzovský kaštieľ v Betlanovciach z 1561. Ide o blokovú stavbu s vonkajšou pavlačou, s vysokou atikou, prehľadnou dispozíciou a s pomerne veľkými sálami na prízemí i na poschodí. Súčasťou kaštieľov boli aj záhrady, neraz pravidelnej kompozície, tvarované do prísnych a strohých geometrických tvarov.

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

Pôvodne postavený v 13.

Pôvodne postavený v 13. storočí na úpätí Malých Karpát, bol Červený Kameň neskôr vlastné prosperujúce banská magnát Anton Fugger, ktorý začal jeho premenu ako "konečné pevnosť" a luxusné renesančné sídlo. Fugger je prestavba prebehla pod umeleckým vedením Albrecht Dürer, pravdepodobne najtalentovanejších nemeckého maliara všetkých čias, a tiež priekopník designu. Dürerova finesy, spolu s bohatstvom Fugger, zostavených docela nádherný štruktúru štýlu a nejasnosť, perfektný základ pre ďalšie rekonštrukcie v rámci Pálffys, ktorí boli tiež takmer nesmelý vo svojom prístupe k dekoráciu.

-----------------------------------------------

642-062- 642-357 - 642-359

It’s not just the

It’s not just the Japanese and Americans who are building humanoid robots. An ambitious testking 1Y0-A18 coalition of researchers from German, French, and Italian universities and research labs recently met in Berlin to tackle the problem of how bots can autonomously learn and develop motor skills testking 642-975 in open-ended environments. Dubbed AMARSi for Adaptive Modular Architecture for Rich Motor Skills, this EU-funded open source project is focused on one major goal: a qualitative jump in robotic motor skills that emulates the richness of the biological testking 1Y0-A15 world. The researchers would ultimately like to see bots learn from doing as their co-workers do — rather than being told what to do. I don’t want to waste your time. I just want to express that your blog is very good and you seems to be an expert blogger that's why I visit testking 642-504 it again and again. Thanks for sharing this. I want to look at the option of selling my site and my entire inventory. Is there anywhere I can go to get some bites and see what kind of offers I can get?

In the whole world the most

In the whole world the most recognized company in the IT field is the Microsoft. It brought the great revolution in the Information Technology. Due to the latest developments in the field of Information Technology, Microsoft is going to offer a large number of Microsoft exams such as VCP-410 exam and also provide the mcp exam sample to facilitate the people. Microsoft exam whether that is ccsp exams or any one else is the test of your skills that’s why Microsoft certifications are becoming popular all over the world as the most credible documents in the field of IT.
________________________________________________________
650-393|| 156-215.70|| 352-001|| MB2-632|| 70-648

Physical exercise is

Physical exercise is considered important for maintaining physical fitness and overall health (including healthy weight), building and maintaining healthy bones, muscles and joints, promoting physiological well-being, reducing surgical risks, and strengthening the immune system. Aerobic exercises, such as walking, running and swimming, focus on increasing cardiovascular endurance and muscle density. Anaerobic exercises, such as weight training or sprinting, increase muscle mass and strength. Proper rest and recovery are also as important to health as exercise, otherwise the body exists in a permanently injured state and will not improve or adapt adequately to the exercise. The above two factors can be compromised by psychological compulsions (eating disorders, such as exercise bulimia, anorexia, and other bulimias), misinformation, a lack of organisation, or a lack of motivation.
_____________________________________________________

70-293| 70-681| 642-072| 000-105| LX0-101| NS0-154

Your website should clearly

Your website should clearly state the objectives and aim of the company. A detailed description about the products and services should also be included. By seeing your website your visitors should turn into customers. You can target the audience and design the website. By monitoring the market trends you should design or modify your web site. It is always beneficial to create a website that is easily editable. So that according to the demands of the customers you can add more facilities and contents.

______________________________________________________

646-985| 1Y0-A17| 70-433| 70-450| PMI-002| HP0-P14| 70-293| 70-681

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,