Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Teplica hrad

Pustý hrad, Teplický hrad, Červený hrad, hrad nad Sklenými Teplicami


Kraj: Banská Bystrica | Okres: Žiar nad Hronom | Obec: Sklené Teplice

Stručný popis:
Zvyšky Pustého hradu nazývaného aj Teplica alebo Červený hrad sa nachádzajú západne od obce Sklené Teplice na kóte 629m.
História:
O počiatkoch hradu sa nezachovali žiadne písomné zmienky. Ľudová tradícia hovorí, že hrad patril templárom a obyvateľov hradu nazývali červenými, odkiaľ potom tento prívlastok získal aj hrad (Kmeť A., s. 83 - 84). Rytierský rád je dávaný do súvisu s miestnymi termálnymi prameňmi. Výstavba hradu bola motivovaná kontrolou cesty z dnešného Žiaru nad Hronom (Sv. Kríž nad Hronom) do Banskej Štiavnice. Udialo sa tak asi v 2. polovici 13. storočia (čo môžeme predpokladať aj na základe terénneho výskumu autorov), keď po tatárskom vpáde nastala mohutná kolonizácia do banskej oblasti. Iniciátorom výstavby bol pravdepodobne ostrihomský arcibiskup, ktorý vlastnil prevažnú väčšinu majetkov v okolí. Tak isto sa ostrihomský arcibiskup považuje za stavebníka hradu Šášov, ktorý sa spomína už v roku 1253. Prvá písomná zmienka o hrade Teplica je až z roku 1456, keď sa ho zmocnilo Jiskrovo vojsko (Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, III. diel, s.39). V tom istom roku bratríci o hrad prišli, pretože Ján Huňady nariadil kremnickej banskej komore vyplatiť 400 zlatých na opravu, čo svedčí, že hrad bol v týchto bojoch značne poškodený (Kmeť A., s. 84). V roku 1471 vstúpili na Slovensko vojská poľského kráľoviča Kazimíra, ktorý si s podporou ostrihomského arcibiskupa robil nároky na uhorskú korunu. Kráľ Matej Korvín povstanie do konca roka potlačil a anektované územia oslobodil. V týchto bojoch bol hrad poškodený (Súpis, III., s. 111) a neskôr chátral. Dňa 3. mája 1490 napísal jágerský biskup Urban Veľkolúčsky svojim bratom na hrad Revište list, z ktorého sa dozvedáme, že hrad Teplica patrí ovdovelej kráľovnej Beatrix, ktorá ho úplne postavila (Csánki, s.294). Podľa Kachelmanna v r. 1489 dalo mesto Banská Štiavnica na stavebné výlohy 2077 zlatých forintov (Kmeť A., s. 84, Csánki, s.294), z čoho sa dá usúdiť, že šlo o veľkú stavebnú akciu a táto prebiehala hlavne v rokoch 1489 a 1490. V tomto období pravdepodobne došlo aj k modernizácii opevnenia, lebo si to vyžadoval nástup palných zbraní. Táto prestavba ukončila stavebný vývoj hradu. V roku 1490 na príkaz Urbana Veľkolúčskeho opatrili hrad delami a strelným prachom. Pravdepodobne v priebehu tohoto roku po Korvínovej smrti sa hrad dostal podobne ako Revište a Šášov do rúk Veľkolúčskych (Csánki, s.294). Počas tureckých vojen plnil funkciu signalizačnej stanice (Menclová, s. 399 - 446). Tieto signalizačné stanice boli budované prevažne okolo polovice 16. storočia. Roku 1602 hrad ešte existoval. Mohla by o tom svedčiť súdna pochôdzka z toho istého roku, kedy jeden svedok hovorí o chotári idúcom "vedľa potoka pod starým hradom" (Bornemisza, s. 133). O zániku hradu sa nevie nič určité, možno sa tak stalo počas stavovských povstaní v 17. stor. Hradné múry boli postupne rozoberané na stavebný materiál aj na stavbu klasicistického kostola v Sklených Tepliciach v rokoch 1807-1810.
Exteriér:

Cesta do hradu viedla po západnom úbočí hradného vrchu, cez šijovú priekopu do opevneného severného predhradia a odtiaľ do nádvoria horného hradu. Hradné jadro má tvar lichobežníka. Na západnej strane nádvoria sú zvyšky cisterny, južne od nej, v nároží jadra, pravdepodobne stála hranolová veža. Na protiľahlej východnej strane nádvoria doteraz stojí zvyšok obytnej budovy palácového charakteru. Na juhovýchodnej strane od vrcholovej plošiny vystupuje terénny výbežok, ktorý bol s veľkou pravdepodobnosťou využitý na vybudovanie obytných a obranných zariadení počas prestavby na konci 15. storočia. Zachované základy muriva tu dovoľujú predpokladať priečne trojtraktový objekt. Výbežok je zakončený skalnou stienkou, kde možno predpokladať jeho zakončenie vo forme podkovovitej bašty. Zo severu bolo hradné jadro opevnené priekopou a valom. Neskôr, bola do opevneného areálu zahrnutá aj plošina pred vstupom do hradu, ktorá bola opevnená kamenným múrom a priekopou s valom. 

Pôdorys od P.Guteka a podrobný popis exteriéru hradu Ideálna rekonštrukcia stavu hradu v 13.storočí
Kreslil:Peter Gutek
Ideálna rekonštrukcia stavu hradu v 1. polovci 16.storočia, kreslil:Peter Gutek

Viac
Súčasný stav:
Dnes sa zachovali len torzovité zvyšky murív a valové útvary prerestené hustým mladým lesným porastom. Dobre viditeľné ja murivo zahĺbeného objektu hrúbky 70 cm precízne vymurované z lomového kameňa a omietnuté starostlivo hladenou omietkou - ide pravdepodobne o cisternu, a pekne zachovaný fragment palácovej stavby so zvyškom ľavého ostenia vstupu. Ostatné murivá hradu padli za obeť devastácii hradu pri jeho rozoberaní na stavebný materiál a zubu času.
Celkový pohľad na hradný vrch

Cisterna? iný pohľad

viditeľné valy v teréne

Celkový pohľad na lokalitu hradu

Relikt muriva po deliacej priečke v paláci hradu

Cisterna? západný pohľadZákladné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

Pekne spracovaný

Pekne spracovaný text.

Dovolil by som si zaslať názov stránky, ktorá sa zaoberá históriou hradu Teplica: www.hradteplica.estranky.sk

I like your information… I

I like your information… I have never seen like this. You information not only interesting but mean full for me and other peoples who visit your site. But unfortunately I did not write any more due to my study because I want to update me in IT field and make me better and better. I did not spend all time at my study, also give time on music, sports and internet browsing for find out more and more great full and latest information. But i like to join you group and happy that i am a part of your group via make an account on your site and reply to your post. Have a nice day Engine Control Unit

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,