Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Pustý hrad Zvolen

Starý Zvolen, Zvolen, 1246 - Zolum sub Castro Polona, 1254 - Zoulum, 1323 - c.de Zolyo


Kraj: Banská Bystrica | Okres: Zvolen | Obec: Zvolen

Stručný popis:
Zrúcaniny jedného z najstarších ranostredovekých hradov na Slovensku, skrývajúce sa v lesnatom najvýchodnejšom výbežku Štiavnických vrchov, nad sútokom Hrona a Slatiny, 2 km na JZ od Zvolena. , Zvolen
História:

Pustý hrad vznikol na mieste staršieho hradiska, prvá historická zmienka o hrade je v kronike tzv. Anonyma, z prelomu 12. a 13. storočia, ktorý pokladá Zvolenský hrad za založený Boršom na prelome 9. a 10. storočia. Hrad bol vojenským a správnym strediskom pravdepodobne už pred začlenením do uhorského štátu, neskôr správnym, vojenským a hospodárskym strediskom kráľovského Zvolenského panstva, obrovského územia od Hontu po Liptov a Oravu, ktoré sa v prvej polovici 13. storočia pretvorilo na Zvolenskú župu. Svojou rozlohou zaberala pôvodne takú veľkú časť stredného Slovenska, že sa z nej v 14. storočí vytvorili dalšie tri župy - Liptovská, Oravská a Turčianska. Súčasne bol sídlom uhorských kráľov pri ich poľovačkách v tzv. Zvolenskom lese. Postupom času sa hrad dostal mimo dostupných teritórií na trasách diaľkových ciest a prestal tak plniť svoju pôvodnú funkciu správneho, vojenského a hospodárskeho centra. Extrémna poloha sa tak stala jednou z hlavných príčin premiestnenia jeho pôvodnych funkcií do nového hradu a jeho postupného zániku. Grafické listy zo začiatku 17. storočia, znázorňujúce mesto Zvolen, označujú tento hrad za ruinu.

Rytina J.Willenberga Kresba A. Ďjuračku Foto brány pre začatím rekonštrukcie Archeologický výskum

V roku 1992 začína archeologický výskum, ktorý trvá dodnes. Popri tom sa odkrývajú a konzervujú nadzemné časti murív hradu a hrad tak dostáva novú podobu.


Viac
Exteriér:
Pôvodne išlo o 2 hrady, starší, horný z 12.-13. storočia a dolný asi zo začiatku 14. storočia. V priebehu 12. - 14. storočia sa vybudovali dve samostatné časti stredovekého opevnenia, ktoré môžeme nazývať ako hornú a dolnú polohu Pustého hradu. Strednú časť medzi uvedenými polohami opevnili a upravili pre účely komunikácie spájajúcej obe okrajové dominanty. Najstaršou stavbou, ktorá reprezentuje komitátny hrad, je obytná veža datovaná do 2. polovice 12. storočia do obdobia vlády Belu III. (1172 - 1196). Veľká stavebná činnosť na zvolenskom hrade sa viaže k 1. tretine 13. storočia. Môžeme ju ohraničiť obdobím vlády Ondreja II. a Belu IV. V tom čase boli vybudované hradby veľkého opevnenia, ktoré začlenili do svojho obvodu aj pôvodný komitátny hrad. Táto časť Pustého hradu predstavuje refúgium, ktoré sa svojou rozlohou 7,6 ha zaraďuje medzi najväčšie na území Slovenska. Kráľovský komitátny hrad bol centrom politickej, hospodárskej a vojenskej správy vo vymedzenej oblasti. Túto úlohu si plnil už od svojho vzniku, čoho dokladom sú i listiny signované vo Zvolene už v rokoch 1214 a 1222. V nasledujúcom období, od 13. do 15. storočia, v rámci veľkého opevnenia boli vybudované ďalšie solitérne objekty, ako i samostatne uzavretý Dončov hrad. Veľká časť hradných objektov Starého Zvolena bola zničená v roku 1450 rozsiahlym požiarom. V 16. a na začiatku 17. storočia plní hrad strážnu funkciu pri obrane Zvolena proti Turkom a bola tu vybudovaná drevená vartovka.
Pôdorys oboch častí hradu od A.Fialu Menclovej pôdorys horného hradu Menclovej pôdorys dolného hradu Letecký pohľad na južnú časť horného hradu
Rekonštrukcia veže - komitátny hrad Rekonštrukcia vstupnej brány do hradu Celkový pohľad na panorámu oboch hradov Letecký pohľad na Dončov hrad
Súčasný stav:
Lokalita dolného hradu je zalesnená ale pri pozornom pohľade je možné ešte dnes odčítať, ktoré časti boli zastavané. Najzreteľnejšia je poloha obvodového muriva hradu, miesto kde stála veža a šijová priekopa. Dolný hrad ešte svoje poklady ukrýva, naproti tomu horný hrad už zopár hodnotných informácií poskytol. Lokalita sa mení z roka na rok a zakonzervované murivo pribúda. Veľmi sme ocenili prácu ktorá bola vykonaný pri sprístupnení tohoto skvostu verejnosti. Držíme tímu archeológov palce. Trošku nás mrzí cementová malta v murive brány ale je to asi daň zato, že nie sú peniaze na pamiatkovo prijateľnejšiu konzerváciu, resp. obnovu, ale napriek tomu musíme pochváliť mesto, že našlo prostriedky na takúto spoluprácu. Ak ste na Zvolenskom Pustom hrade za poslednych 5 rokov neboli, navstivte ho, budete prekvapení.

známy fragment veže dolného hradu

stopy po stavbách v dolnom hrade

šijová priekopa a nástup hradby smerom k hornému hradu

hradba spájajúca oba hrady

pohľad na Dončov hrad od prístupu z dolného hradu

miesto vstupu do horného hradu

pohľad na vstup (vľavo vonkajšia časť vstupu) 

stopy po budovách v najmladšej časti horného hradu

severná časť Dončovho hradu

západná časť Dončovho hradu

ešte neodkryté časti najmladšieho hradu

Dončov hrad - najmladšia časť zo SV

Cisterna a výpust vody do nej

interiér objektu v najmladšej časti hradu s krytými omietkami

porada nad cisternou

pohľad od II. obytnej veže na najmladšiu časť horného hradu

východná časť obvodovej hradby po odkryve

východná časť hradby pri II.obytnej veži

východná časť obvodovej hradby pri hlavnej veži

rekonštrukcia pece v hornom hrade

pohľad od II.obytnej veže na priekopu

II. obytná veža - vstup

hrúbka muriva na hlavnej veži komitátneho hradu

interiér hlavnej veže 

pohľad na základy veže od vstupnej brány

pohľad na základy veže od SZ

pohľad z veže na vstupnú bránu

areál vstupnej brány z interiéru hradu

detaily vstupu s nosníkmi ochodze a vstupným otrvorom

vstupná brána zvonku - najznámejší obrázok hraduZákladné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

Hi

discount cialis , cialis

cialis , cialis , cheap

viagra , viagra , generic

viagra , viagra alternative

viagra , cheap viagra ,

cialis , cialis , cialis ,

cialis , cialis , cheap

cialis , cheap cialis , buy

cialis , buy cialis , buy

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,