Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Komárno pevnosť

Comora, Commora, Comarom, Komara, hrad, neskôr pevnosť v Komárne


Kraj: Nitra | Okres: Komárno | Obec: Komárno

Stručný popis:
Areál bývalej pevnosti sa nachádza na ľavom brehu Váhu kým celé mesto na pravom brehu. Renesančná protiturecká pevnosť, situovaná na strategicky dôležitom mieste pri sútoku Váhu a Dunaja, podnes symbol európskeho vojenského staviteľstva. Vznikla prestavbou a rozšírením starého stredovekého hradu.
História:
Najstaršie správy o Komárňanskom hrade pochádzajú z 13.storočia. Podľa Anonyma, kronikára Bela III., dal vraj Ketel so svojím synom postaviť hrad na území, ktoré dostal od Arpáda. Existenciu hradu potvrdzuje aj najstaršie datovaná písomná správa z roku 1218. Podľa listiny datovanej 1245, poveril kráľ Belo IV. Folwyna, ktorý objekt uchránil 1241 pred Tatármi, aby vybudoval nové ochranné valy a silné opevnenia. V rokoch 1265-1268 sa uskutočnili ďalšie úpravy, pri ktorých hrad rozšírili, zväčšili a znovu opevnili. Obdobie neskorej gotiky, za kráľa Mateja Korvína je poznamenané opäť zvýšenou stavebnou činnosťou. Stredoveké osudy hradu sa uzatvárajú 1527, keď ho delá kráľa Ferdinanda I. ťažko poškodili. Význam Komárňanského hradu ako dôležitej pevnosti vzrástol v prvej polovici 16.storočia po prehratej bitke pri Moháči, keď Turci obsadili dôležité oporné body v krajine i hlavné mesto a sústreďovali sa na obsadenie strategicky dôležitých miest v povodí Dunaja a na severných územiach krajiny. Nové renesančné pevnosti (z nich Komárnu pripisovali osobitný význam) boli rozmiestnené podľa strategického vojenského plánu, ktorý vypracovali talianski vojenskí inžinieri. Dnešná, tzv. stará pevnosť vznikla v roku 1541 pravdepodobne podľa projektov významného vojenského inžiniera Pietra Ferraboscu, osobnosti, ktorá sa výrazne podieľala na koncepcii celého radu pevností a opevnení na našom území. Pod hlavným dozorom de Spazia sa v Komárne zúčastňoval na stavebných prácach celý rad staviteľov, ako G. F. Testa (uvádza sa aj ako autor projektu), Michal Schnick, Francesco Benino, Castaldo a Decio. Pevnosť sa stala najdôležitejším bodom obrany ciest vedúcich do Viedne. Situovali ju na ostrov, ktorý vznikol vybudovaním spojovacieho kanála medzi Dunajom a Váhom. Nárožia spevnili nízkymi polygonálnymi bastiónmi, umiestnenými do systému pôvodných, narýchlo budovaných zemných násypov s drevenou konštrukciou. V poslednej tretine 16.storočia ich znovu zosilňovali. Význam Kormárna vzrástol v 17.storočí, potom, čo v roku 1663 Turci dobyli Nové Zámky. V susedstve najstarších budov nami sledovanej lokality vznikla nová pevnosť, spojená so staršou mostom nad vodnou priekopou. Nová pevnosť, postavená podľa plánov Františka Wimesa, bola vymedzená päťuholníkovým nádvorím s mohutnými valmi, bastiónmi a vodnou priekopou. V nádvorí bola umiestnená štvorkrídlová budova. Komárňanská pevnosť odolala prakticky všetkým útokom. Až silné zemetrasenie 1783 ju poškodilo natoľko, že stratila význam ako strategicky dôležitá štátna stavba a cisár Jozef II. ju daroval mestu. Začiatkom 19.storočia pevnosť znovu obnovili podľa plánov kancelárie architekta P. Nobileho. Nové klasicistické opevnenie s bastiónmi a terasami sprístupňovali dve brány. Obkolesilo celé mesto a nadväzovalo aj na pevnosť . Vonkajší systém opevnenia tvorili samostatné pevnôstky - forty, rozmiestnené na ľavom brehu Váhu a pravom brehu Dunaja s ďalšími valmi hviezdicového pôdorysu, opakujúc osvedčený fortifikačný systém. Komárňanskú pevnosť často zobrazovali na grafických listoch v 16. a 17.storočí.
Exteriér:

Súvislé, horizontálne pôsobiace opevnenie delostreleckej obrany so zachovaným územím niekdajších valov a priekopy nadväzuje na rozsiahle mestské opevnenie, ktoré obsiahlo okrem osídlenia aj priľahlé pozemky a polia.

Súčasný stav:
Objekty NKP sa sčasti obnovujú a rekonštruujú. Sú charakteristickým, ojedinelým prvkom v obraze mesta. Podnes sa zachovala aj klasicistická vstupná Bratislavská brána z 1844, trojarkádová stavba s klenutými prejazdami.


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,