Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Bratislavský hrad

Bratislavský hrad, Brezalauspurc, Poson, Prezesburg, Bosenburg, Brecesburg, Pozsony, Pressburg, Prešporok


Kraj: Bratislava | Okres: Bratislava I. | Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Stručný popis:
Monumentálny obnovený hrad symbolizujúci vyše tisícročné dejiny Slovákov, situovaný na južnom výbežku Malých Karpát, na brale týčiacom sa nad ľavým brehom Dunaja, pri križovatke diaľkových európskych ciest. Jedna z hlavných dominánt mesta., Staré Mesto
História:
Najstaršie stopy osídlenia tohto od nepamäti strategicky význ. miesta datujeme od ml. doby kamennej. Najstaršia písomná správa je z 907, obsiahnutá v Salzburských análoch, keď pri Bratislave porazili starí Maďari bavorské vojská. Obdobie Veľkej Moravy dokumentujú zvyšky trojloďovej baziliky, zistené na akropole rozsiahleho opevneného hradiska na východne strane hradnej terasy, pochádzajúcej z 9. stor. Zo slovanského kniežacieho hradu vznikol postupne prestavbami a úpravami stredoveký hrad, ktorý bol od polovice 11. stor. aj župným hradom. Stal sa načas pokladnicou korunovačných klenotov a neskôr aj korunovačným hradom. Podľa písomných dokladov stála v prvej štvrtine 13. stor. na najvyššom terénnom bode areálu obytná veža so samostatným opevnením, ktoré sa podnes zachovalo v hmote tzv. Korunovačnej veže. Obytná veža, ktorá bola miestom správneho, cirkevného a vojenského života, sa archeologicky zistila a je vyznačená v dnešnej dlažbe na nádvorí. Hradný kostol a prepošstvo presťahovali v roku 1221 do podhradia. Odvtedy mali dejiny tohto feudálneho centra svoj samostatný vývoj.
Dnešný vzhľad blokovej monumentálnej stavby vznikol v rámci neskorogotickej prestavby za kráľa Žigmunda Luxemburského, začatej 1427. Do pôvodného pravidelného obdĺžnikového pôdorysu pevnosti s palácom, rytierskou sieňou, hosp. budovami, kaplnkou a mohutným vnútorným opevnením a premostením nad vnútornou priekopou pojali aj zvyšok opevnenia st. obytnej veže. V r.1431-34 tu vybudovali rozsiahly dvojposchodový palác. Na veľkoleposť neskorogotickej architektúry poukazujú zachované časti okien, portálov, kružieb a klenieb, postupne odkrývané spod ml. nánosov a prestavieb a dobre čitateľné v novodobej úprave. Žigmundovská prestavba využila aj stáročiami osvedčenú a preverenú trasu veľkomoravského a ranogotického opevnenia a doplnila ju o bašty a vstupnú bránu (pomenovanú na počesť kráľa - Žigmundovou) a cestou, zvažujúcou sa smerom na JV k dunajskému brodu. Bohato členená dvojplášťová architektúra s kamenársky náročne riešenou bránou v podobe oslieho chrbta a sieťová klenba v priechode ju zaradujú medzi centrá stavebného vývoja podunajskej oblasti, ktoré sa stali vzormi pre širokú škálu architektúr vo svojom období.
Dnešná dispozícia hradu s pravidelným štvoruholníkovým pôdorysom okolo ústredného nádvoria je výsledkom stavebného úsilia obdobia renesancie a raného baroka. Na rozdiel od nemecky orientovanej neskorej gotiky sa stavebných podujatí v r.1552 a 1639 zúčastnili predovšetkým talianski majstri, prenášajúci umenie svojej domoviny aj do severne položených krajín. Prestavbou sa hrad zmenil na reprezentačné korunovačné sídlo uhorských kráľov, ktorých vyhnali z pôvodného centra uhorskej ríše v Budíne turecké vojská. Žiaľ, tieto úpravy sa nám dodnes zachovali len vo fragtnentoch. Podľa maľovanej štukovej steny, tvoriacej v pol. 16. stor. súčasť arkiera sály na prvom poschodí a podľa štukovej pozlátenej klenby priľahlého oratória si však vieme urobiť predstavu o výstavnosti interiérov hradu v tomto období.
Posledná veľká prestavba, ktorá zmenila pevnosť na reprezentačné sídlo habsburského cisárskeho dvora, sa uskutočnila 1750-1760 podľa projektov významných európskych - francúzskych, talianskych a rakúskych - architektov J. N. Jadota, L. N. Pacassiho a J. B. Martinelliho. Krátko nato, po 1760, postavili podľa projektov P. A. Hillebrandta aj ďalší palác, zv. Tereziánum, v ktorom sa uplatnil dobový vkus a nádhera. V novom paláci umiestnili obrazáreň, knižnicu a vzácne umelecké zbierky, najmä grafický kabinet miestodržiteľa Alberta Tešínskeho, ktorý neskôr presťahovali do Viedne a podnes je známy pod menom Albertina. Neskorobarokové stavebné podujatie zásadne zmenilo vzhľad hradného paláca, dotklo sa najmä riešenia dispozície, základných konštrukčných prvkov, ako boli reprezentačné schodištia, sály, kaplnka, uplatnilo sa pri snahe zjemnenie mohutnej blokovej siluety a jej fasád a zasiahlo podstatným spôsobom aj do dispozície areálu. Priestranné plochy pevnosti, pôvodne určené na manipuláciu s vojenskou technikou a na obranu proti nepriateľovi, sa skultivovali francúzskymi záhradami doplnenými záhradnými architektúrami, oranžériami, terasami, voliérou, letnou a zimnou jazdiarňou a trojloďovými klenutými koniarňami, kde chovali a predvádzali vzácne druhy koní s dlhoročnou tradíciou. Koncepcia výstavby areálu mala za cieľ vyrovnať sa vrcholným európskym kráľ. dvorom. S typickým barok. dôvtipom riešila. aj v stiesnených a nevhodných podmienkach vysoko dekoratívne požiadavky, najmä na prístupových cestách, usmerňujúcich návštevníka cez brány, čestné nádvorie až do slávnostnej sály, využívajúc kompozíciu zelene so vzácnymi drevinami a exotickými rastlinami.
Koniec 18. stor. je obdobím úpadku Bratislavského hradu ako korunovačného centra krajiny. Po smrti Márie Terézie umiestnil tu Jozef II. školiace stredisko a seminár katolíckeho duchovenstva. K týmto rokom (1783-1790) sa viaže význ. kapitola dejín slov. národa; sformovala sa tu skupina vzdelancov v boji za národné uvedomenie. Do ich čela sa postavil Anton Bernolák, tvorca prvej spis. slovenčiny.
Hrad 1811 vyhorel a napriek viacerým pokusom zlepšiť jeho stavebný stav bol vyše 140 rokov v ruinách. Nové dejiny sa začali písal až 1953, keď sa pristúpilo k jeho záchrane a postupnej obnove. Rekonštrukcia hradu sa uskutočnila 1956-68 podľa projektov A. Piffla a D. Martinčeka. Po obnove nadobudol hrad pôvodný vzhľad, aký mal po tzv. tereziánskej prestavbe koncom 18. storočia
.
Rytina Hogenbergera pred rokom 1540 Korunovácia Mateja v Bratislave J.Holzmuller 1608 Bratislava zo severu M.Merian 1638 Bratislava v čase korunovácie Leopolda I. G. Bouttats 1655 Plán opevnenia Bratislavy z roku 1663 podľa Priamiho
Kolorovaný lept z roku 1800 Kolorovaný lept (1815) podľa Wolfovej kamenorytiny Pontónový most z 19. storočia Detail z rytiny Prixnera (1798) Detail kolorovaného leptu Janscha (1788)
Detail z rytiny Probsta (1760) Kresba Engelbrechta z roku 1735 Kresba Engelbrechta z roku 1735 Pohľadnica zo začiatku 20. storočia Pohľadnica zo začiatku 20. storočia
Interiér:
Dispozícia hradného paláca si zachováva prvky z obdobia žigmundovskej gotiky (rytierska sála, arkier v arkáde) a tereziánskeho baroka. Pre reprezentačné funkcie kráľovského barok. sídla sú charakteristické vysoko reprezentatívne architektonické prvky, ako je slávnostné schodište zaberajúce svojím priestorom celé krídlo a vstupný trojloďový vestibul. Z renesančných úprav sa zachovali len fragmenty v juhovýchodnom nároží s bohatou štukovou maľovanou klenbou a s rastlinnou i figurálnou ornamentikou na stenách niekdajšieho arkiera. Miestnosti prvého poschodia slúžia reprezentačným účelom Slovenskej národnej rady. Vo Federálnej sieni v októbri 1968 podpísali Zákon o československej federácii. Slávnostné miestnosti zdobí celý rad výtvarných diel od súčasných popredných slovenských umelcov.
Exteriér:

Súboru budov hradného areálu dominuje mohutná hmota blokovej stavby vlastného hradu, akropola, ktorej siluetu zdôrazňuje vystupujúci hranol Korunovačnej veže na juhozápadnej strane a nadstavené veže na troch nárožiach nad korunnou rímsou hradného paláca. Zo žigmundovskej stavby sa našli viaceré okná, kamenné portály, fragmenty kamenárskych prác, ktoré sa uplatnili na fasádach a v interiéroch v rámci pamiatkovej úpravy. Výrazným prvkom je goticko-renesančné opevnenie s dvoma vybiehajúcimi podkovovitými baštami smerom k mestu (Lugisland), pôvodne prístupné z dvoch strán výstavnými vstupnými vežovitými bránami. V plnej miere sa zachovala Korvínova brána na južnej strane opevnenia, ktorá viedla do mesta a k brodu. Riešením priečelí a klenby patrí medzi vrcholné ukážky neskorogotickej architektúry na našom území. Z obdobia renesančných úprav je zaujímavá časť opevnenia s bastiónom a renesančnou, bosovanou, tzv. Leopoldovou bránou; presklený arkier na východnej strane hradného paláca zvýrazňuje miesto niekdajšieho renesančného. Západná fasáda nádvoria hradného paláca dokumentuje vzhľad hradných budov v období baroka. Južná stena s odľahčenou arkádou vo viacerých podložiach evokuje niekdajší renesančný stav v modernom prevedení. Baroková tereziánska prestavba sa prejavila na priečelí dobovým architektonickým členením s vysokým radom pilastrov a s balkónom pred reprezentačným krídlom na prvom poschodí v snahe opticky odľahčiť ťažkú hmotu stredovekej budovy. Z týchto čias pochádza aj zmena riešenia nástupu od Viedenskej brány k hl. vstupu do paláca, lemovanému dvoma prízemnými budovami a slávnostnými bránami, ktorými umocňovali architektúru čestného nádvoria. Viaceré stavby zachované v areáli, voľne stojace alebo primknuté k hradobnému múru, sú zvyškom riešenia rôznorodých funkcií barok. areálu, najmä hosp. budovy a koniarne s trojloďovými stĺpovými klenutými priestormi. Súčasťou parkovej úpravy sú konzervované základy veľkomoravskej baziliky a paláca, dokumentujúce dôležitosť miesta už v časoch vzniku našich národných dejín.

Pôdorys Bratislavského hradu v 13.-15. storočí Pôdorys Bratislavského hradu kresba A.Fiala (1966) Akropola hradu v 12.stor. podľa A.Fialu nakreslil Robo Mazánik Akropola hradu v 2.pol. 13.stor. podľa A.Fialu nakreslil Robo Mazánik Hrad v pol. 15.stor. podľa A.Fialu nakreslil Robo Mazánik
Model hradu od Adolfa Stephaniho. Fotografia zo polovice minulého storočia Interiér hradu v 50tych rokoch 20. storočia Interiér hradu v 50tych rokoch 20. storočia Interiér hradu v 50tych rokoch 20. storočia
Žigmundova brána, pohľadnica zo zač. 20.storočia Prístupová cesta za bránou zo zač. 20.storočia Časť vstupného nádvoria z čias barokovej prestavby Viedenská brána na pred 100 rokmi Hrad počas prestavby v 60tych rokoch 20.storočia
Súčasný stav:

V priestoroch hradného paláca sú reprezentačné miestnosti SNR; ďalej tu sídli Historický, čiastočne i Archeologický ústav SNM. Na Bratislavskom hrade sú inštalované historické expozície obsahujúce cenné exponáty našich národných dejín od počiatku až po súčasnosť (vrátane vzácnej numizmatickej a archeologickej časti), skutočná klenotnica národnej kultúry. Historické expozície prezentujú vývoj hmotnej i duchovnej kultúry ako aj sociálne a politické boje na Slovensku. Z obdobia feudalizmu sú tu jedinečné umeleckoremeselné a umelecké diela, dokumenty o vývine miest a života poddaného ľudu i šľachty. Bohato zastúpené sú aj novšie dejiny (od počiatkov kapitalizmu až po súčasnosť), cenné exponáty ľudového umenia; pozornosť si zaslúži aj najväčšia numizmatická zbierka na Slovensku a zbierka hudobných nástrojov. Archeologická časť expozície prezentuje cenné praveké nálezy (paleolitická Venuša z Moravian, fragment lebky neandertálca zo Šale), unikátny poklad zlatých šperkov z doby bronzovej z Barce, nálezy z mladohalštatských mohýl v Nových Košariskách, kováčske a poľnohospodárske nástroje z keltského obdobia v Plaveckom Podhradí, pamiatky z doby rímskej (vzácne sklené, strieborné a iné predmety zo Zohoru, Vysokej pri Morave a najmä Rusoviec); pozoruhodné sú aj šperky zo slovansko-avarského pohrebiska z Devín. Novej Vsi a Žitavskej Tône, a najmä unikátne nálezy z obdobia Veľkomoravskej ríše. Stála expozícia archeologických nálezov zo Slovenka má názov Klenoty dávnej minulosti Slovenska. Expozície sú prístupné verejnosti.

Celkový pohľad od SV Západný pohľad na hradný areál a vstup Celkový pohľad od SV Celkový pohľad na hradný vrch od východu Celkový pohľad na hradný vrch od severu
Pohľad na Žigmundovu bránu a hrad spod mosta Celkový pohľad na hradný vrch z Petržalky Celkový pohľad na hrad z mosta SNP Pohľad na hradný areál od Dunaja Pohľad na hlavnú budovu zo severnej časti areálu
Vstupná časť od JV Vstupná časť od JZ Vstupná časť do hradu, zreteľné prevýšenie Západná stena - obnova barokovej prístavby Nevšedný pohľad zo SZ
Pohľad na západnú časť hradu Severné gotické opevnenie hradu Severné gotické opevnenie hradu pohľad od V Severné gotické opevnenie hradu pohľad od Z Severná časť budov v hradnom areáli pohľad zvonku
Čelný pohľad na polkruhovú baštu seerného opevnenia Východná časť areálu hradu nad mestom Areál hradu - rekonštrukcia barokovej prístavby Žigmundova brána z hradu Prístupová cesta do hradu z mesta
Vstup na hlavné nádvorie Vyľahčovacie arkády na južnej časti nádvoria Nádvorie - pohľad od vstupu (J) Pohľad zo vstupného nádvoria na Petržalku Viedenská brána v súčasnosti


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

There is an article at

There is an article at makemoneywithsixplus.com that gives great insight to foundational elements when it comes to being able to successfully make money on the internet. There is an article at makemoneywithsixplus.com that gives great insight to foundational elements when it comes to being able to successfully make money on the internet. There is an article at makemoneywithsixplus.com that gives great insight to foundational elements when it comes to being able to successfully make money on the internet. There is an article at makemoneywithsixplus.com that gives great insight to foundational elements when it comes to being able to successfully make money on the internet. There is an article at makemoneywithsixplus.com that gives great insight to foundational elements when it comes to being able to successfully make money on the internet.
pass4sure \ pass4sure 70-653 \ pass4sure 70-620 \ pass4sure 70-284 \ pass4sure 70-272 \ pass4sure 70-660 \ pass4sure 70-400 \ pass4sure 70-683 \ pass4sure 70-542 \ pass4sure 70-089 \ pass4sure 70-516 \ pass4sure 70-682 \ pass4sure 70-562 \ pass4sure 70-668 \ pass4sure mb5-858 \ pass4sure 70-632 \ pass4sure 70-503 \ pass4sure 70-431 \ pass4sure 70-513 \ pass4sure 70-561 \ pass4sure 70-511

Kaštieľ bol pôvodne

Kaštieľ bol pôvodne prízemnou budovou postavenou v prvej polovici 17. storočia v renesančnom slohu. Jeho zvyšky sa zachovali v severozápadnej časti objektu. Posledná rozsiahla prestavba bola v roku 1819, kedy objekt dostal klasicistickú podobu a ďalšie úpravy z 19. storočia vyústili do neorenesančného výrazu. V roku 1972 bol vyhlásený za kultúrnu pamiatku. Kompletná pamiatková obnova bola ukončená v roku 1987 a kaštieľ si zachoval romanticko-historický vzhľad.1978 Ford Torino AC Compressor

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,