Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Slovník

Slovník

akropola vyhľadaj termín

hrad, objekt stojaci na vyvýšenine v meste, v prenesenom zmysle najvyššia opevnená časť hradiska alebo hradu

alegória vyhľadaj termín

personifikácia, znázornenie abstraktného pojmu zvyčajne ľudskou postavou

aliančný znak vyhľadaj termín

združené znaky, zväčša manželov

altánok vyhľadaj termín

záhradná murovaná alebo drevená besiedka

ambit vyhľadaj termín

krížová chodba - zaklenutá kláštomá chodba, otvorená arkádou do ústredného rajského dvora

anglický park vyhľadaj termín

druh parku, ktorý štylizovane napodobňoval prírodu; oživujú ho drobné stavby (jaskyne, mosty, pavilóny, umelé ruiny), jazierka a skupiny cudzokrajných drevín

apsida vyhľadaj termín

polkruhové, podkovovité alebo polygonálne zakončenie svätyne chrámu; v nej je umiestnený hlavný oltár

archa vyhľadaj termín

gotický krídlový (skriňový) oltár

arkáda vyhľadaj termín

oblúk preklenujúci medzeru medzi stĺpmi alebo rad rovnako veľkých oblúkov na pilieroch či stĺpoch

arkatúra vyhľadaj termín

arkádový dekoračný motív, najčastejšie podopieraný konzolkami

arkier vyhľadaj termín

krytý, z troch strán uzavretý výstupok s oknami v priečelí alebo na nároží budovy, spočíva obyčajne na konzolách, zakončený strieškou, vyskytuje sa najmä na gotických a renesančných objektoch

atika vyhľadaj termín

nízky múr nad hlavnou rímsou budovy, ktorý pohľadovo zakrýva strechu, často býva zakončený sochami alebo geometrickými útvarmi, striedajúcimi sa pravidelne nad jednotlivými poľami, obľúbená bola najmä v renesancii; štítková atika vytvára vo východoslovenskej renesancii opakovanie útvaru v podobe rozčleneného štítku, niekedy zdobeného aj sgrafitom

balustráda vyhľadaj termín

zväčša kamenné zábradlie zložené z okrúhlych alebo štvorhranných stĺpikov alebo kužeľov (balustrov)

barbakan vyhľadaj termín

pred bránou hradu alebo mesta predsunuté opevnenie kruhového, poloeliptického alebo polygonálneho pôdorysu s vlastnou priekopou, ochodzou a bránou s príslušným vybavením

barok vyhľadaj termín

umelecký sloh v 17. a 18. stor., výrazový prostriedok obdobia protireformácie, pochádzajúci z Talianska; vyznačoval sa reprezentatívnosťou, mohutnosťou a priestorovou členitosťou budov a oblými líniami; typické je splývanie architektúry s maľbou a plastikou, v sochárstve sa uplatňujú sochy v dynamickom pohybe s rozviatymi súčasťami odevov

bašta vyhľadaj termín

spevňujúci článok stredovekých fortifikácií, vystupujúci z línie hlavnej hradby, umožňuje ostreľovanie priestoru pri päte opevnenia a krížové ostreľovanie predpolia (flankovanie); na rozdiel od veže dosahuje buď tú istú výšku ako priľahlé hradobné úseky, s ktorými komunikačne súvisí, alebo ich nepatrne prevyšuje

bastión vyhľadaj termín

základ sústavy pevnostných mnohouholníkových renesančných a barokových hradieb, delový bastión

bazilika vyhľadaj termín

kresťanský chrám starorímskeho typu obdĺžnikového tvaru s nepárnym počtom lodí; stredná loď ukončená apsidou, oddelená od bočných lodí arkádami, je podstatne vyššia, takže svetlo do nej preniká z okien nad strechami bočných lodí

biedermeier vyhľadaj termín

umelecký sloh, ktorý vznikol v Nemecku v prvej polovici 19.stor., uplatnil sa predovšetkým v nábytkovom umení a v maliarstve, sledoval najmä pohodlný život meštiackej triedy

boltcový ornament vyhľadaj termín
bosáž vyhľadaj termín

bosáž, rustika, kvádrovanie - plastické znázornenie muriva z hrubo otesaných kvádrov (alebo jeho napodobeniny v omietke), používané obyčajne na nároží budov alebo na prízemí budov

brit vyhľadaj termín

ostrá hrana, ktorou bývajú opatrené hradné veže v smere predpokladaného útoku

castellum vyhľadaj termín

hrad, zámok, pevnosť

čestný dvor vyhľadaj termín

(fran. cour d'honneur) nádvorie pred barokovými kaštieľmi uzavreté z troch strán

chrlič vyhľadaj termín

zo strechy vyčnievajúci odkvap z kovovej liatiny, pieskovca alebo plechu; vyskytuje sa najmä na gotických katedrálach v podobe groteskných alebo obludných figúr, najmä hláv

čierna kuchyňa vyhľadaj termín

kuchynský priestor s otvoreným ohniskom a dohora sa postupne zužujúcim komínom

cimburie vyhľadaj termín

zúbkované ukončenie hradieb alebo veží, rozdelené zubmi a výrezmi na výhľady a kryty pre stredovekých strelcov, kryt obrannej ochodze

cisterna vyhľadaj termín

murovaný vodojem alebo v skale vytesaná nádrž na vodu, najmä daždovú, ktorá sa zberala najčastejšie zo stiech

citadela vyhľadaj termín

samostatná pevnosť v meste, umožňovala obranu aj po strate vonkajšieho opevnenia

dispozícia vyhľadaj termín

v architektúre pôdorysný i výškový rozvrh stavby, usporiadanie hmoty a priestoru podla účelu, na ktorý stavba vznikla

donátor vyhľadaj termín

darca, v minulosti jednotlivec, zobrazovaný v umeleckom diele, ktorý venoval prostriedky na jeho vznik, v gotike a renesancii často zobrazený s celou rodinou

donjon vyhľadaj termín

donjon, donžon, nebojsa - hlavná a najdokonalejšie opevnená veža stredovekého hradu, posledné miesto obrany

drapéria vyhľadaj termín

dekoratívne zriasnená látka a šaty na sochárskych či maliarskych dielach alebo obloženie miestnosti látkovými tapetami

empír vyhľadaj termín

posledné obdobie klasicizmu, rozšíril sa 1800-1830 z Paríža do celej Európy, charakteristické je členenie stien na jednotlivé prísne ohraničené polia, ploché tvary nábytku, rovné rámy okolo dverí a nástenných zrkadiel a antikizujúca ornamentika (sfingy, lýry, fakle, levie laby) s výrazným bronzovým kovaním

empora vyhľadaj termín

vyvýšená galéria v západnej časti kresťanského chrámu, otvorená arkádou alebo oknom do hlavnej lode, slúžiaca ako tribúna spravidla feudálnemu pánovi, majiteľovi kostola; v centrálnom kostole obieha okolo celého priestoru

eneolit vyhľadaj termín

neskorá doba kamenná

epitaf vyhľadaj termín

zyčajne figurálne riešený pamätník mŕtvemu vo forme kamennej tabule s reliéfom a nápisom, postavený na vnútornej alebo vonkajšej stene kostola (za epitafom nie je hrob, teda nie je náhrobník)

fabión vyhľadaj termín

zaoblený prechod medzi stropom a zvislou stenou

fajansa vyhľadaj termín

1. umelecká bieločrepná keramika s ozdobnou glazúrou
2. jemná farebná keramika

fasáda vyhľadaj termín

stena budovy, obvykle predná, na ktorú sa sústreďuje pohľad; odzrkadľuje vnútorné členenie objektu; poschodia domu, počet lodí kostola a pod.

festón vyhľadaj termín

maľovaná, kamenná alebo do štuky vytvorená ozdoba vo forme zaveseného polvenca z listov, kvetov a ovocia

fiála vyhľadaj termín

štôla, hrotitá štvorboká vežička na gotickom opornom pilieri, zakončená ružicou

fortifikácia vyhľadaj termín

využíva prírodné podmienky a prispôsobuje sa rozvoju vojenských prostriedkov, vývoju zbraní a vojenskej taktike

foyer vyhľadaj termín

priestor, kde sa zhromaždujú návštevníci

francúzky park vyhľadaj termín

druh ozdobného parku, ktorého hlavná os je predĺžením hlavnej osi architektúry; hlavnú cestu symetricky sledujú aleje, pravidelne ostrihané kríky, valy so schodmi, fontány a sochy

freska vyhľadaj termín

nástenná maľba na čerstvú, ešte vlhkú vápennú omietku, po uschnutí sa farby fresky spoja s vápnom omietky a nadobudnú žiarivý tón

frontón vyhľadaj termín

štít na priečelí budovy alebo nad portálom, dvermi, oknom

girlanda vyhľadaj termín

druh ornarnentu: plošná alebo plastická architektonická ozdoba vo forme štylizovaných vencových závesov

glorieta vyhľadaj termín

záhradný pavilón, malá stavba, stĺpový malý chrám v parku alebo na vyvýšenom mieste

gobelín vyhľadaj termín

nástenný koberec často s bohatými figurálnymi motivmi

gotika vyhľadaj termín

štýl stredovekého umenia v Európe, pochádzajúci z Francúzska, v architektúre ho charakterizujú lomené oblúky, rebrová klenba, štíhle stĺpy a veže a oporné piliere

halová stavba vyhľadaj termín

kostolná stavba, ktorej bočné lode sú rovnako vysoké ako hlavná loď a spoločne zakryté jednotnou strechou, okná na bočných lodiach bývajú veľké, aby stačili presvetliť aj hlavnú loď oddelenú od bočných lodí len stĺpmi alebo piliermi

halštat vyhľadaj termín

v archeológii staršia doba železná, približne roky 750-450 pred n.l.

hlavica vyhľadaj termín

najvrchnejšia, plasticky vyčnievajúca časť stĺpa, piliera alebo pilastra, v rôznych slohoch rozlične dekoratívne stvárnená

hrazdená konštrukcia vyhľadaj termín

nosné časti drevenej konštrukcie sú z drevených stĺpikov z tvrdého alebo mäkkého dreva kruhového alebo hranatého profilu; priestory medzi stĺpikmi vypĺňa murivo (tehla, hlina)

ikonostas vyhľadaj termín

drevená stena s priechodmi v gréckokatolíckych a pravoslávnych kostoloch, oddeľujúca oltárnu čast od časti pre veriacich a ozdobená ikonami

iluzionizmus vyhľadaj termín

opticky presvedčivé zobrazenie deja, veci a priestoru v ploche obrazu, ktoré sa usiluje vyvolať dojem, ilúziu skutočnosti

impresionizmus vyhľadaj termín

umelecký smer zameraný na vyjadrenie dojmov a zážitkov

intarzia vyhľadaj termín

obrazec z drevených dýh rôznej prirodzenej farby vykladaný do dreva, najmä na nábytku

kampanila vyhľadaj termín

voľne stojaca zvonica

kampanila vyhľadaj termín

voľne stojaca zvonica

kanelovaný vyhľadaj termín

žliabkovaný, žliabkovaná

karner vyhľadaj termín

malá okrúhla alebo polygonálna stavba, ktorej suterén slúžil ako kostnica a horný priestor ako kaplnka

kartuša vyhľadaj termín

ozdobný plastický alebo ornamentálny rámec okolo erbov, nápisov a podobne, používala sa najmä v renesancii a baroku

kazetový strop vyhľadaj termín

druh trámového stropu s dekoratívnym podhľadom pravidelne deleným na prehĺbené pravouhlé, viacuholníkové alebo okrúhle polia - kazety; kazety môžu byt prázdne alebo vyplnené maľbou či reliéfom

klasicizmus vyhľadaj termín

umelecký smer v 17. a 18. storočí, usilujúci sa napodobniť antické grécke a rímske, neskôr aj renesančné vzory

klenba vyhľadaj termín

architektonický útvar, uzatvárajúci priestor; váhu klenby nesú podpory - múry, piliere, stĺpy atď.

koncha vyhľadaj termín

klenba tvaru štvrťgule, ktorú tvorí ukončenie objektu s polkruhovým pôdorysom, napr. apsidy

konzola vyhľadaj termín

z múru vyčnievajúci nosný kamenný článok na podporu balkónov, sôch, nosnacov, trámov, často býva ozdobená ornamentmi alebo figúrami

kordónová rímsa vyhľadaj termín

rímsa - vodorovný pás, jednoduchý alebo členený, vystupujúci z muriva a zdôrazňujúci horizontálne členenie stavby; podľa polohy je rímsa soklová - pri základe stavby, kordónová - delí poschodia, podstrešná - ukončuje stavbu, ďalej parapetná (=podokenná), nadokenná, naddverová

krakorec vyhľadaj termín

masívny kamenný nosník vysunutý zo steny ako podpora vystupujúcich častí (balkónu, pavlače, arkiera); obyčajne sa hmotou stupňovito zmenšuje

krídlový oltár vyhľadaj termín

oltár s jedným, častejšie s viacerými pármi skladacích krídel; najväčší krídlový oltár v strednej Európe je oltár sv. Jakuba v Levoči od Majstra Pavla z Levoče

kružba vyhľadaj termín

druh ornamentu, používaný najmä v gotike, ktorý vypĺňa okná alebo oblúky, tvoria ho krúžené geometrické obrazce, ďatelinky, viaclístky, pletence, plamienky a pod.

kupola vyhľadaj termín

zaklenutie okrúhlych, štvorhranných alebo polygonálnych priestorov polguľovou alebo guľovou úsečou

latén vyhľadaj termín

v archeológii mladšia doba železná, asi 500 rokov pred n.l. až okolo zmeny letopočtu

listovec vyhľadaj termín

druh ornamentu, používajúci ozdobné motívy v tvare lístkov

lizéna vyhľadaj termín

zvislý plochý pás, ktorý člení a dekoruje fasády, na rozdiel od pilastra nemá pätku ani hlavicu

loggia vyhľadaj termín

1. podlubie; 2. časť stavby, spravidla chodba otvorená na vonkajšej strane arkádou; na rozdiel od balkóna nevyčnieva z priečelia

loreta vyhľadaj termín

kaplnka stavaná podla vzoru kostolíka v Lorette

luisézny sloh vyhľadaj termín

(franc. Louis-seize) - štýl za vlády Ludovíta XVI., raný klasicizmus; charakteristickými prvkami sú lýry, vázy, festóny, antické ornamentálne vlysy a jasné farby nábytku

luneta vyhľadaj termín

polkruhové pole oblúka nad dverami a oknami

manierizmus vyhľadaj termín

názov slohového obdobia v čase doznievajúcej renesancie a nastupujúceho baroka

maskarón vyhľadaj termín

ozdobný motív v architektúre v podobe ľudskej tváre, obyčajne štylizovaný ako antická divadelná maska, častý v gotike

menza vyhľadaj termín

stôl - najčastejšie časť vnútorného zariadenia pri cirkevných obradoch; súčasť alebo nosná časť oltára

morový stĺp vyhľadaj termín

kamenný stĺp s plastikou, stavaný zväčša na pamäť epidémie moru

neogotika vyhľadaj termín

architektonický smer v 19. storočí, napodobňujúci gotickú architektúru

neoklasicizmus vyhľadaj termín

architektonický smer z konca 18. a začiatku 19. storočia, napodobňujúci antické starogrécke a starorímske umelecké vzory

neolit vyhľadaj termín

mladšia doba kamenná

nika vyhľadaj termín

výklenok v stene, obyčajne na sochy, ale aj na skrine

ochodza vyhľadaj termín

krytá, uzavretá alebo aj otvorená chodba, ktorá vedie okolo budovy alebo jej časti a je s budovou spojená

oktogonálny vyhľadaj termín

osemhranný

oranžéria vyhľadaj termín

pôvodne terasovitá časť záhrady s južnými drevinami, prenesene vykurovaný objekt, kam sa tieto dreviny na zimu premiestňujú

oratórium vyhľadaj termín

l. kňazský chór v kláštorných kostoloch; 2. oddelená (zamrežovaná, zasklená) lóža v barokových kostoloch pre cirkevných a svetských hodnostárov; 3. organová tribúna; 4. domáca kaplnka

ostenie vyhľadaj termín

zvislé okraje múrov, ktoré vymedzujú okná a dvere; môže byť pravouhlé a zošikmené

presbytérium vyhľadaj termín

kňazisko - svätyňa, priestor v chráme pri hlavnom oltári, vyhradený pre kňazov

priečelie vyhľadaj termín

stena budovy, obvykle predná, na ktorú sa sústreďuje pohľad; odzrkadľuje vnútorné členenie objektu; poschodia domu, počet lodí kostola a pod.

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,